VibroRail100_RD

Reverse Detectorn Module

VibroRail100_RD

ماژول تشخیص دوران معکوس VibroRail 100-RD

سیستم VibroRail 100-RD امکان تشخیص دوران معکوس شفت را در مرحله‌ی ابتدایی آن را دارد. این عملکرد به خصوص در ماشین‌هایی مانند پمپ‌ها، توربین‌های هیدرولیک و کمپرسورها که دوران معکوس‌ آنها امکان آسیب به ماشین را دارند حائز اهمیت است.

علاوه بر این این سیستم توانایی شناسایی ایست روتور را نیز دارد. این سیستم با تشخیص هر پالس دریافتی از سنسورها فرکانس را دریافت می‌کند و در صورتی که فرکانس ماشین از حد مشخصی پایین تر آید خروجی مربوطه فعال می‌گردد. علاوه بر این موارد این سیستم امکان تشخیص جهت دوران روتور را نیز مهیا می‌کند. LED های این سیستم امکان بررسی جهت دوران، حالت دوران معکوس و در نهایت حالت توقف کامل سیستم را فراهم می‌کنند.

vibrorail100rd