صنایع مس ایران

  • سال: 1392
  • شهر: کرمان
  • واحد: اسید
  • تجهیز دوار مربوطه: فن بلوئر
  • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین و تحلیل عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

صنایع مس ایران

  • سال: 1393
  • شهر: کرمان
  • واحد: نیروگاه
  • تجهیز دوار مربوطه: _
  • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000