کنترل قدرت پارس

 • سال: 1388
 • شهر: سنندج
 • واحد: نیروگاهی
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین گازی V94.2
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

نیروگاه سنندج

 • سال: 1398
 • شهر: سنندج
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ آب را تغذیه کنید
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100

نیروگاه سنندج

 • سال: 1399
 • شهر: سنندج
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ آب را تغذیه کنید
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100

نیروگاه سنندج

 • سال: 1402
 • شهر: سنندج
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: بویلر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: VibroRail200_S , VibroRail200_V