پایش وضعیت

پایش وضعیت

ﺣﺪود60 اﻟﯽ 70 درﺻﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺗﺠﻬﯿﺰات دوار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﻄﻌﺎت و اﻟﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺮاﺑﯽ وFailure ﻗﺮار دارﻧﺪ . ﻟﺬا ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪرن ﻧﮕﻬﺪاري ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ، ﻧﮕﻬـﺪاري ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ ﯾـﺎ ﭘـﯿﺶ ﮔﻮﯾﺎﻧـﻪ

(CBM)) (Predictive Maintenance(PDM)/Condition Based Maintenance

 و ﻧﮕﻬــﺪاري و ﺗﻌﻤﯿــﺮات ﭘــﯿﺶ اﻗــﺪام Proactive Maintenance ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺟﻬــﺖ ﺗﺸــﺨﯿﺺ وﺿــﻌﯿﺖ ﻣﺎﺷــﯿﻦ آﻻت از ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ  Condition Monitoring اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي روش ﻫﺎي ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﺗﻌﻤﯿـﺮات دوره اي و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

همزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﺠﻬﯿـﺰات ،ﻣﺎﺷـﯿﻦ آﻻت و اﺑـﺰارآﻻت ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ  ، ﻧﻘـﺶ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺷﺮاﯾﻂ رﻓـﻊ ﺳـﺮﯾﻊ ﻋﯿـﻮب آن ﻫـﺎ، روز ﺑـﻪ روز اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا کرد. ﻟﺬا شرکت بهینه پردازش آرمان برای رفع نیاز صنعت نسبت به ساخت تجهزات اندازه گیری ارتعاشت و نرم افزارهای تحلیل و عیب یابی و پایش وضعیت اهنمام ورزید. شرکت دانش بنیان بهینه پردازش آرمان با ساخت دستگاه های مراقبتی و محافظتی ، انالایزرهای ارتعاشی و دستگاه های انلاین و افلاین سنجش ارتعاش و مانیتورینگ پیوسته وایبریشن نقاط تکیه گاهی در ماشیبن های دوار با توان و دور بالا نظیر انواع توربین ، کمپرسور،الکتروپمپ و… سعی بر آن داشته که بتواند تحولی عظیم در تعمیرات و نگهداری پیشگویانه در صنعت کشور حاصل گردد.

تعریف کلی پایش وضعیت (Condition Monitoring)

ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ، اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ، ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ، ﺣﺮارﺗﯽ داراي ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدي آن دﺳﺘﮕﺎه را در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﺑـﺮوز اﺷـﮑﺎل و ﺧﺮاﺑـﯽ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .

منظور از Condition Monitoring (CM) ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺸﺨﺼﻪ آن و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت (ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ) ﺑـﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎي تجهیزات پایش وضعیت شرکت بهینه پردازش آرمان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

  1.  با ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﯿﻮب در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﯾﻦ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد.
  2. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ
  3.  ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد
  4.  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﻮﻗﻔﺎت ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﺴﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
  5. ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﯾﻤﻨﯽ و ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ دور ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺿـﺮر ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ Condition Monitoring ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت دوار ﺗﮑﻨﯿـﮏ آﻧـﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ دوار، ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺮ ﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﺟﻬـﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري و ﺗﻌﻤﯿـﺮات ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ و ﭘـﯿﺶ اﻗـﺪام ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮد. شرکت بهینه پردازش آرمان طیف گسترده ای از تجهیزات آنلاین و افلاین اندازه گیری ارتعاشات جهت آنالیز ارتعاشات و پایش وضعیت ماشین های دوار در سبد کالایی خود گنجانده است که برخی از محصولات به شرح ذیل میباشد:

  1. سیستم محافظتی ارتعاشات VibroRack 3000
  2. سیستم محافظتی ارتعاشات VibroControl 300
  3. سیستم پایش وضعیت و آنالیز ارتعاشات VibroRack 1000