نیروگاه شهید رجایی

 • سال: 1393
 • شهر: قزوین
 • واحد: 1 و 2
 • تجهیز دوار مربوطه: فن برج های خنک کن ACT
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

نیروگاه شهید رجایی

 • سال: 1393
 • شهر: قزوین
 • واحد: 1 و 2
 • تجهیز دوار مربوطه: کولینگ تاور
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

دانشگاه فردوسی

 • سال: 1394
 • شهر: قزوین
 • واحد: آزمایشگاه ارتعاشات
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000