خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال: 1392
 • شهر: سمنان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: توربوپمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

خطوط لوله منطقه شمال شرق

 • سال: 1392
 • شهر: سمنان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال: 1396
 • شهر: دامغان
 • واحد: بخش ابزار
 • تجهیز دوار مربوطه: توربینوالکتروموتور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال شرق

 • سال: 1396
 • شهر: سمنان
 • واحد: بخش ابزار
 • تجهیز دوار مربوطه: توربینوالکتروموتور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال: 1400
 • شهر: شاهرود
 • واحد: منطقه شمال شرق
 • تجهیز دوار مربوطه: توربینوالکتروموتور
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین مانیتورینگ ارتعاشات VibroRack3000