شرکت بهینه پردازش آرمان با بیش از ۱۳ سال سابقه در تولید انواع سیستم های آنلاین مانیتورینگ ارتعاشات مشتمل بر سوئیچ های ارتعاشی تک کاناله، سیستم های محافظتی ارتعاشات به صورت چهارکاناله و ماژولار تا سقف ۲۸ کانال و آنالایزر های ارتعاشی با امکان پوشش ماکزیمم ۲۴ کانال ارتعاشی و… جایگاه ویژه ای را در صنایع کشور علی الخصوص نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولاد، سیمان و … در حوزه تعمیرات و نگهداری ماشین آلات دوار کسب نموده است. تلاش و سیاست همیشگی مدیران این مجموعه ارتقاء سطح کیفی محصولات و پیشرفت با دانش روز به گونه ای که نیازهای صنعت را به نحو احسنت مرتفع سازد، بوده است. در همین راستا تنوع بیش از ۱۰ محصول مختلف، تدوین استاندارد سازندگان تجهیزات ارتعاشی مبتنی بر ۶۷۰ API، اخذ گواهی ۱۷۰۲۵ ISO به عنوان تنها آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون ارتعاشات و قرارگیری در وندور اکثر شرکت های بزرگ کشور در زمینه نفت و گاز از جمله فعالیت های اخیر شرکت بهینه پردازش آرمان محسوب میشود.

آنالیز ارتعاشات بهینه پردازش آرمان

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭘﺮدازش آرﻣﺎن (ABPVibro) از ﺳﺎل ۱۳۸۵ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﻌﺎﺷﺎت، ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎيCM ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ ﻣﺠﺮب در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و راه اﻧﺪازي ،ﺗﺴﺖ و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات دوار و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي CM ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ، ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و ﭘﻤﭗ و … ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﺳﯿﻤﺎن، ﻓﻮﻻد، آب و ﻓﺎﺿﻼب اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺑﺮوز ﻟﻄﻤﺎت و ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آورد. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺧﺮوج ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ارز ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ آورد.

 

بهینه پردازش آرمان

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺿﻤﻦ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ISO9001:2008 و ISO10006:2003 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ API670 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ ISO17025 از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﺮان (NACI) ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ارﺗﻌﺎﺷﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ارﺗﻌﺎﺷﺎت در ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.