شرکت ذغال سنگ طبس

  • سال: 1390
  • شهر: طبس
  • واحد: _
  • تجهیز دوار مربوطه: کراشر
  • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300