پتروشیمی ایلام

  • سال: 1398
  • شهر: ایلام
  • واحد: _
  • تجهیز دوار مربوطه: _
  • تجهیز نصب شده: جعبه اتصال( هشت خروجی بافر) برای نظارت آفلاین