نیروگاه منتظر قائم

 • سال: 1395
 • شهر: البرز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: بویلر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

مکو (مپنا)

 • سال: 1393
 • شهر: کرج
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین بخار
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroRack3000

مکو (مپنا)

 • سال: 1393
 • شهر: کرج
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین بادی
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300