خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 • سال: 1393
 • شهر: اراک
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300

خطوط لوله و مخابرات منطقه مرکزی

 • سال: 1393
 • شهر: اراک
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: توربین
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl 300

انتقال گاز ( ایستگاه ساوه )

 • سال: 1397
 • شهر: ساوه
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین محافظتی VibroRack3000