بهینه پردازش آرمان

تاییدیه آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون ارتعاشات 

گواهینامه ایزو 17025 یک استاندارد جهانی و مخصوص آزمایشگاه های  تست است که به دستیابی شایستگی این آزمایشگاه ها می پردازد. در کشور های بزرگ استاندارد ISO / IEC17025 استانداردی است که اکثر آزمایشگاه ها باید دارای این اعتبار باشند تا از نظر فنی صلاحیت داشته باشند. ISO / IEC1702 برای سازمان هایی اعمال می شود که نتایج آزمایش و کالیبراسیون را تولید می کنند. آزمایشگاه ها از ISO / IEC17025 برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت با هدف بهوبد توانایی خود برای سازگاری با تولیدنتایج معتبر استفاده می کنند.