شرکت پتکو

 • سال: 1389
 • شهر: تبریز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: تولید کننده پمپ های صنتعی
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50، دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت کمپرسور سازی تبریز

 • سال: 1389
 • شهر: تبریز
 • واحد: تولید کننده کمپرسورهای صنعتی
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور CNG
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت کمپرسور سازی تبریز

 • سال: 1392
 • شهر: تبریز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت کمپرسور سازی تبریز

 • سال: 1392
 • شهر: تبریز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور CNG
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50

شرکت کمپرسور سازی تبریز

 • سال: 1393
 • شهر: تبریز
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: کمپرسور CNG
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEX50