شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

 • سال: 1400
 • شهر: نیروگاه نیشابور
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: بویلر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: VibroControl300

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

 • سال: 1401
 • شهر: نیروگاه نیشابور
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: بویلر فید پمپ
 • تجهیز نصب شده: VibroControl300

پتروشیمی خراسان

 • سال: 1400
 • شهر: خراسان
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: VibroRaill200_V

شرکت کاوش صنعت طوس

 • سال: 1392
 • شهر: مشهد
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده:سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

شرکت کاوش صنعت طوس

 • سال: 1394
 • شهر: مشهد
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: پمپ سانداین
 • تجهیز نصب شده:سیستم آنلاین محافظتی ارتعاشات VibroControl300

دانشگاه فرودسی

 • سال: 1394
 • شهر: مشهد
 • واحد: آزمایشگاه ارتعاشات
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

دانشگاه صنعتی قوچان

 • سال: 1398
 • شهر: قوچان
 • واحد: آزمایش لرزش
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین تحلیل و عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000

سیمان زاوه

 • سال: 1392
 • شهر: مشهد
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroEx50

شرکت قند آبکوه

 • سال: 1389
 • شهر: مشهد
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت شیر پگاه

 • سال: 1392
 • شهر: خراسان
 • واحد: تعمیر و نگهداری
 • تجهیز دوار مربوطه: استفاده به صورت Offline
 • تجهیز نصب شده: دستگاه پرتابل اندازه گیری ارتعاشات Vibro1030

شرکت ایران ملاس

 • سال: 1394
 • شهر: مشهد
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100

فرودگاه مشهد

 • سال: 1393
 • شهر: مشهد
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100

شرکت مکاترونیک ژاو

 • سال: 1394
 • شهر: مشهد
 • واحد: _
 • تجهیز دوار مربوطه: _
 • تجهیز نصب شده: سوئیچ آنلاین ارتعاشی VibroRail100