پيشنهاد فني براي مانيتورينگ ارتعاشي تجهيزات دوار نيروگاه دماوند

نيروگاه سيكل تركيبي دماوند به عنوان بزرگترين نيروگاه سيكل تركيبي خاورميانه در سال 1384تأسيس شده است. اين نيروگاه يكي از نيروگاههاي ايرا...

ادامه مطلب