پروژه های انجام شده در صنعت پتروشیمی

عنوان خود را وارد کنید

توضیح خود را وارد کنید
  • سال تحویل پروژه:
  • شهر:
  • واحد:
  • تجهیز دوار:
  • تجهیز نصب شده: