شرکت دیزل سنگین ایران

  • سال: 1395
  • شهر: آمل
  • واحد: آزمایشگاه تست
  • تجهیز دوار مربوطه: دیزل
  • تجهیز نصب شده: سیستم آنلاین و تحلیل عیب یابی ارتعاشات VibroRack1000