Vibro-CMS با System 1 رقابت میکند

برای اثبات صحت عملکرد و مقادیر بدست آمده توسط دستگاه داده برداری آنلاین داخلی در مقایسه با نمونه های معتبر خارجی در پروژه ای مربوط به پایش وضعیت آنلاین توربوکمپرسور، دستگاه vibrorack1000 دقیقاً به همان سنسورهایی که دستگاه Bently Nevada