خدمات پس از فروش

 بی شک حصول اطمینان از عملکرد صحیح و دقت تجهیزات ابزاردقیق برای تمامی مشتریان صنعت حائز اهمیت می باشد . با بکارگیری این سطح از خدمات شرکت بهینه پردازش ارمان،مشتریان محترم قادر خواهند بود تا از سالمت کلی سیستم مانیتورینگ خریداری شده خود در طول مدت ارایه خدمات پس از فروش اگاهی یابند . خدمات نقره ای بواسطه تجهیزات و ادوات کالیبراسیون که کارشناسان فنی شرکت ABP بهمراه خواهند داشت، ارائه می گردد . شرح این خدمات که صحت عملکرد تجهیزات تولیدی این مجموعه ر ا برای مشتریان محرز خواهد نمود به صورت ذیل می باشد:

- بررسی کلیه کانالهای وایبریشن به لحاظ نمایش مقادیر Overall ارتعاشات

- بررسی خروجی بافرشده )Output Buffer )که جهت اتصال دستگاه پرتابل مورد استفاده قرار می گیرد.

- بررسی خروجی رله هشدار و خاموشی )Trip & Alarm )کانالهای وایبرشن.

- بررسی خروجی جریان mA 20-4 کانالهای وایبریشن

- چک وضعیت وایرینگ و تگ نامبرهای داخل پنل و وایرینگ محل نصب سنسور تا تجهیز شرکت بهینه پردازش آرمان

- بررسی کارتهای قرائت دور و دما در صورت خریداری شدن توسط مشتریان

- بررسی نرم افزارهای ارائه شده به لحاظ ارتباط با سخت افزار و دریافت و نمایش اطالعات و همچنین صحت انتقال دیتا از طریق بستر شبکه

- بررسی نرم افزار HMI و نرم افزار تحلیل و عیب یابی به منظور برقراری ارتباط با سیستم مانیتورینگ و دریافت کلیه سیگنالهای متناظر هر کانال و اطمینان از نمایش مقادیر ، نمایش مطلوب و Trend و نمایش مطلوب طیف های مختلف ارتعاشی

- ارائه آخرین نسخه نرم افزاری محصولات

- تست کالیبره کلیه سنسورهای متصل شده به تجهیز خریداری شده از شرکت بهینه پردازش ارمان و ارایه گزارش مکتوب (این مهم یک بار صرفا یک بار در سال و با هماهنگی قبلی کارفرما در شرایطی که تجهیز دوار به منظور Overhall از مدار خارج شده باشد ، صورت خواهد گرفت).

- هرگونه اقدامات جانبی مد نظر کارفرما نظیر نصب نرافزار بر روی PC یا Laptop ،تغییر powerاز َ AC به DC و ....

 خدمات نقره ای شرکت بهینه پردازش ارمان محدود به اطالع رسانی مطلوب در رابطه با چگونگی عملکرد تجهیزات ساخت این مجموعه بوده و بدیهی است چنانچه مورد یا مواردی در تجهیزات مشاهده گردد که نیازمند اصالح و یا تعمیرات باشد ، مشمول هزینه خواهد بود . بود .لیکن با انتخاب خدمات طالیی شرکت عالوه بر پوشش دهی به کلیه اقدامات در خدمات نقره ای ، کلیه اقدامات اصالحی بر روی تجهیزات شرکت بهینه پردازش آرمان )ABPVibro )در صورت نیاز اعم از تعمیر برد و قطعات، تعویض کارتهای وایبرشن تغییرات خاص نرم افزاری و ... بصورت کامال رایگان انجام خواهد شد.

 خدمات پالتینیومی صرفا متعلق به مشتریانی است که در کنار سخت افزار مانیتورینگ انالین ارتعاشی شرکت بهینه پردازش ارمان ، نرم افزار تحلیل و عیب یابی این مجموعه را نیز خریداری نموده اند . این دسته از مشتریان چنانچه عالقمند به دریافت گزارش های مکتوب در بازه های زمانی مشخص از نرم افزار توسط پرسنل شرکت بهینه پردازش ارمان باشند می توانند با انتخاب این گزینه به این مهم دست یابند . بدین ترتیب دیتاهای دریافتی نرم افزار مطابق با زمانبندی مد نظر مشتریان توسط کارشناسان این مجموعه دریافت و ضمن پردازش و بررسی ، نتایج حاصله در قالب گزارش کامل و جامع به مشتریان محترم ارائه خواهد شد . توضیح: خدمات پالتینیومی فقط ارایه گزارش از نرم افزار تحلیل و عیب یابی را در بر گرفته و چنانچه مشتریان عالوه بر دریافت گزارش مکتوب رفتار ماشین االت دوار و اگاهی از عیوب احتمالی ، صحت عملکرد سخت افزارهای شرکت بهینه پردازش ارمان را نیز مد نظر دارند ، می بایست عالوه بر انتخاب گزینه خدمات پالتینیومی ، به تناسب نیاز یکی از خدمات نقره ای و یا طالیی را انتخاب نمایند . در غیر اینصورت تیک زدن گزینه خدمات پالتینیومی جهت دریافت گزارشات مکتوب کافی خواهد بود .