آموزش ارتعاشات

برگزاری دوره های تخصصی مهارت و تخصص

با همکاری مرکز پایش سلامت و وضعیت دانشگاه علم و صنعت ایران (IUST) و شرکت بهینه پردازش آرمان (ABPVibro)