سوئیچ تشخیص افتادگی شفت- VibroRail200

سوئیچ تشخیص افتادگی شفت

 دستگاه ropVibroRail200-Rod D یک دستگاه  تک کاناله ای می باشد، که جهت حفاظت ماشین آلات دواری چون کمپرسور رفت و برگشتی (Reciprocating Compressor) در برابر پدیده افتادگی شفت (Rod Drop) مورد استفاده قرار می گیرند.

کمپرسورهای رفت و برگشتی به دلیل ماهیت عملکردشان، با سپری شدن مدت زمانی از کارکردشان دچار خوردگی پدهای یاتاقان های نگهدارنده پیستون می شوند. پدهای موجود در یاتاقان دارای ضخامت های موثری می باشند که محدوده ای به عنوان هشدار برای آنها تعیین می شود. در صورتیکه ضخامت آنها از حد تعیین شده کمتر شود ، یاتاقان و پیستون دچار آسیب می شوند. در نتیجه تعمیر و نگهداری ماشین دوار هزینه گزافی در بر خواهد داشت.

از طرفی نمی توان با در نظر گرفتن مدت زمان کارکرد، جنس پدها، بار و فشار دستگاه، محدوده دقیق افتادگی شفت را پیش بینی نمود. از این رواستفاده از دستگاه VibroRail200-RD به همراه یک عدد سنسور جابجایی (Proximity)  برای تجهیز دوار ضروری می باشد تا بتوان میزان افتادگی شفت را کاملا به صورت دقیق اندازه گیری نمود.