گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه براساس ISO 17025

استاندارد 17025 تعيين کننده الزامات عمومي براي کيفيت و احراز صلاحيت آزمايشگاه‌هاي آزمون و کاليبراسيون مي‌باشد. اين آزمايشگاه نظام مديريتي و الزامات فني آزمايشگاه را مورد هدف قرار مي‌دهد.
شرکت بهينه پردازش آرمان در سال 1393 به عنوان آزمايشگاه همکار اداره تاييد صلاحيت ايران موفق به اخذ ايزو 17025 براي آزمايشگاه کاليبراسيون شده است.