برگزيده بيست و هشتمين جشنواره بين المللي خوارزمي

بيست و هشتمين دوره جشنواره بين المللي خوارزمي بيست و هشتمين دوره جشنواره بين المللي خوارزمي در تاريخ 12 اسفندماه 1393 در سالن اجلاس سران برگزار شد طي آن از 17 طرح برتر داخلي و خارجي اين دوره از جشنواره تقدير گرديد، لذا در همين راستا شرکت بهينه پردازش آرمان با ارائه طرح دستگاه هاي اندازه گيري و آناليز ارتعاشات در بخش پژوهش هاي توسعه اي موفق به کسب رتبه برتر داخلي گرديد....