پمپ آمین و فرآیند شیرین سازی گاز ترش در پالایشگاه

پمپ های آمین نقش بسیار مهمی در پروسه شیرین سازی گازهای ترش ایفا می کنند و در سرویس بودن پیوسته آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای بررسی اهمیت پمپ های آمین در پالایشگاههای گازی باید به نقش این پمپ ها در مجموعه توجه کرد. در صنایع فرآوری هیدروکربنی به گازهای شامل H2S و یا هردو آنها یعنی H2S و CO2 گاز های ترش یا گازهای اسیدی گفته می شود. ترکیب شیمیایی که برای عمل آوری آمین از این نوع گازها استفاده می شودبر اساس آمینی که مورد استفاده قرار می¬گیرد تا حدودی متفاوت است....