استاندارد ISO10816

به طور معمول ارتعاشات مربوط به موتورهای الکتریکی و گیربکس ها طبق استاندارد ISO10816 ارزیابی می شوند. در استاندارد ISO10816-3 ماشین آلات بر اساس ظرفیت، سرعت دورانی و شرایط کاری در نواحی مشخصی طبقه بندی می گردند. این نواحی شامل Good-acceptable-unsatisfactory-unacceptable می باشند....