تحلیل ارتعاشی موتور و جعبه دنده جرثقیل Jebel-Ali-Port امارات

در این پروژه بعد از داده برداری و مقایسه نتایج با حدود تعیین شده توسط استاندارد، مطابق شکل (2) مشاهده شد که مقدار سرعت ارتعاشات در راستای افقی سر محرک موتور مطابق شکل روبرو مقدار غیرعادی نشان میدهد و در ناحیه C و نزدیک به حالت D قرار دارد. البته این مقایسه در حالتی که سیستم متحمل بار است صورت میگیرد و از نوسان سیگنال زمانی نشان داده شده می توان مشاهده کرد که با هر افزایش یا کاهش بار سیگنال اوج میگیرد و دوباره سقوط میکند. در واقع براساس استاندارد در ناحیه C ماشین آلات برای کار طولانی مدت و پیوسته غیر قابل قبول در نظر گرفته می شوند. ضمناً چون در ...