برای اثبات صحت عملکرد و مقادیر بدست آمده توسط دستگاه داده برداری آنلاین داخلی در مقایسه با نمونه های معتبر خارجی در پروژه ای مربوط به پایش وضعیت آنلاین توربوکمپرسور، دستگاه vibrorack1000 دقیقاً به همان سنسورهایی که دستگاه Bently Nevada متصل بود، وصل گشت تا نتایج مشاهده شده در نرم افزار دستگاه Bently Nevada که system1 نامیده میشود با نتایج نشان داده شده در نرم افزار vibro-CMS مقایسه گردد. در حالت ابتدایی مقادیر کلی خوانده شده از هر کانال هر دو دستگاه مطابق جدول(۱) نشان داده شده است. با توجه به این جدول مقادیر با دقت قابل قبولی تطابق دارند.

 

جدول(۱). مقایسه مقادیر کلی بدست آمده از دستگاه های شرکت Bently Nevada و شرکت ABPvibro

در ادامه به بررسی وضعیت سیگنال های ارتعاشی و مطابقت سایر نمـــودارها در نرم افــــزار های System1 و vibro-CMS پرداخته خواهد شد.

 

• بررسی ارتعاشات سمت DE توربین

سنسورهای جابجایی با شماره XVXE201163X و XVXE 201163Y ارتعاش نسبی شفت نسبت به محفظه یاتاقان را اندازه گیری کرده و سیگنال های مورد نیاز جهت تحلیل ارتعاشات را فراهم میسازد.
در شکل (۱) و شکل (۲) سیگنال های زمانی و Time base orbit مربوط به سمت DE توربین به ترتیب در نرم افزار System 1 و Vibro-CMS نشان داده شده است. همان طور که در این شکل ها مشخص شده است، دامنه ارتعاش در سیگنال زمانی و اربیت مربوطه در برخی نقاط به صورت ناگهانی افزایش یافته است که این افزایش spike نامیده میشود.

شکل (۱). نمایش سیگنال زمانی و Time base orbit مربوط به سمت DE توربین در نرم افزار System 1

 

 


شکل (۲). نمایش سیگنال زمانی و Time base orbit مربوط به سمت DE توربین در نرم افزار vibro-CMS

 

از جمله دلایل به وجود آمدن spike در سیگنال زمانی و اربیت زمانی می توان به Run out و عیوب سطحی شفت اشاره کرد. لذا جهت از بین بردن این خطا و از بین بردن نویز و Run out می توان از compensate کردن استفاده کرد. در شکل (۳). سیگنال های زمانی و اربیت زمانی بعد از compensate کردن نشان داده شده است و البته همین امکان نیز در نرم افزار vibro-CMS فراهم آمده است.


شکل (۳). سیگنال زمانی و اربیت compensate شده مربوط به طرف DE توربین

 

همانطور كه در سيگنال زماني شكل (۳)  نشان داده شده است، شکلW و M به وجود آمده در سیگنال زمانی می تواند نشان دهنده محدوديت در حركت شفت و كامل نشدن سيكل ها ی دوران باشد. اربیت compensate شده سمت DE نیز دچار آشفتگی و اغتشاش می باشد که وجود عیوب سطوحی در شفت، نا هم محوری و ناپایداری روتور می تواند عامل وقوع چنین اربیتی باشد.

در شکل (۴). نمودار اربیت ۱X سمت DE توربیــن است که compensate شده در نـــرم افزار system1 و Vibro-CMS است. همان طور که در این شکل مشخص است حرکت روتور در جهت Y نسبت به حرکت روتور در جهت X محدودتر است و اربیت نیز محدودیت حرکت روتور را نشان می دهد.شکل(۴). نمایش اربیت ۱X compensate شده در هر دو نرم افزار system1 و vibro-CMS

 مقایسه طیف فرکانسی مربوط به سمت DE توربیــن در دو نرم افـــزار System1 و vibro-RMDS در شکل (۵). نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می شود در هر دو نرم افزار طیف ها مطابق همدیگر بوده و پیک های ارتعاشی در فرکانس های یکسانی قابل مشاهده می باشند.


شکل(۵). مقایسه طیف فرکانسی سمت DE توربین در نرم افزار System 1 و vibro-RMDS

 

  • بررسی ارتعاشات سمت DE کمپرسور

سنسورهای جابجایی با شماره XV200662 X و XVXE200662 Y ارتعاش نسبی شفت نسبت به محفظه یاتاقان را اندازه گیری کرده و سیگنال های مورد نیاز جهت تحلیل ارتعاشات را فراهم می سازد. شکل (۶) سیگنال زمانی و اربیت Direct مربوط به سمت DE کمپرسور می باشد. همان طور که در شکل (۶) مشاهده می شود سیگنال زمانی در پیک های مثبت clip شده است. از جمله دلایلی که سیگنال را دچار چنین شرایطی می کند می توان به لقی، نا هم محوری و سایش اشاره کرد. با توجه به پایدار بودن زوایای فاز و همسو بودن جهت پیشروی اربیت با جهت چرخش، احتمال وجود سایش و لقی به حداقل می رسد و می توان گفت که نا هم محوری مشکل اصلی سیگنال و اربیت حاصل در این نقطه می باشد. البته توجه شود که طیف ارتعاشی در نرم افزار vibro – CMS به سمت بالاست و به همین خاطر اربیت مربوط به آنها در فرمی مشابه با نرم افزار system1 ظاهر شده است. علت این موضوع می تواند به خاطر وجود signal inverter در buffer out put یکی از دستگاه های شرکت Bently یا ABPvibro اتفاق افتاده باشد که از نظر تحلیل های ارتعاشی تفاوتی با یکدیگر نخواهد داشت.


شکل (۶). مقایسه اربیت زمانی سیگنال های مربوط به سمت DE کمپرسور

 

شکل(۷). نمودار اربیت۱X  سمت DE کمپرسور می باشد که compensate شده است. دایره بودن شکل اربیت و کم بودن دامنه در آن نشان از وضعیت مناسب حرکت روتور کمپرسور می باشد.شکل(۷). نمایش اربیت ۱X compensate شده در نرم افزار System1 و vibro-CMS

 

در شکل(۸). نمودار اربیت ۲X در هر دو نرم افزار System1 و vibro-CMS نشان داده شده است و تطابق هر دو نمودار مشهود میباشد.شکل(۸). مقایسه نمودار اربیت ۲X در هر دو نرم افزار System1 و vibro-RMDS

 

نمایش طیف های فرکانسی این دو کانال و مقایسه طیف ها در دو نرم افزار System1 و vibro-CMS در شکل (۹) نشان داده شده است و همان طور که مشاهده می شود علایم طیف های فرکانسی یکسان می باشند.


شکل (۹). نمایش طیف های فرکانسی و مقایسه آنها در دو نرم افزار system1 و vibro-CMS

 

  • بررسی ارتعاشات سمت NDE کمپرسور

سنسور های جابجایی با شماره XVXE 200661 X  و XVXE 200661 Y ارتعاش نسبی شفت نسبت به محفظه یاتاقان را اندازه گیری کرده و سیگنال های مورد نیاز جهت تحلیل ارتعاشات را فراهم می سازند.

شکل(۱۰) سیگنال زمانی و اربیت Direct مربوط به سمت NDE کمپرسور می باشد. همان طور که در این شکل مشاهده میشود سیگنال زمانی سمت NDE کمپرسور دامنه ای در حدود ۴ میکرون دارد و نشان از ارتعاش کم در این نقطه می باشد. همین مسئله در مورد اربیت NDE کمپرسور نیز وجود دارد. همان طور که در شکل (۱۰) واضح است، اربیت با دامنه ۴ میکرون شکل گرفته است.


شکل(۱۰). نمایش اربیت زمانی مربوط به سمت NDE کمپرسور در دو نرم افزار System1 و vibro-CMS

 

همچنین شکل(۱۱). نمودار اربیت۱X  سمت NDE کمپرسور می باشد که compensate شده است. دایره بودن شکل اربیت و کم بودن دامنه در آن نشان از وضعیت مناسب حرکت روتور کمپرسور می باشد.شکل (۱۱). نمایش اربیت ۱X compensate شده در دو نرم افزار System1 و vibro-CMS

 

نتیجه گیری

در این گزارش تلاش شده است تا بخشی از امکانات نرم افزار های شرکت Bently Nevada با نرم افزار شرکت ABP vibro مقایسه شده و توانایی های نرم افزاری این دو بر روی یک تجهیز ( توربو کمپرسور) در شرایط یکسان مورد مقایسه قرار گیرد. بدیهی است اگر این امکان فراهم آید تا تولیدات داخلی بتوانند نیاز های واحدهای صنعتی را برآورده سازند، حجم بالایی از هزینه های شرکت ها و کارخانجات کاهش یافته و می تواند این بودجه به جای خرید تجهیزات خارجی، صرف توسعه و پیشرفت صنعت کشور گردد.

Vibro-CMS با System 1 رقابت میکند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *